Žádné produkty v košíku.

ÚDRŽBA BATERIÍ

Pečlivé starání se o baterie výrazně prodlouží jejich životnost a výdrž.

Vlastníte elektrický invalidní vozík a nebo elektrický skútr? Pak dozajista víte, jak správně udržovat baterii, aby Vám vydržela co nejdéle. Pokud občas stále tápete, tak jsme si pro Vám připravili pár rad a tipů.

NABÍJENÍ BATERIÍ

Pro delší životnost baterií je doporučujeme nabíjet vždy:

1. před delšími jízdami,
2. po delší době stání,
3. jestliže svítí některá červená nebo jedna až dvě oranžové kontrolky na indikátoru stavu baterií (při jízdě po rovině).

Plné nabití baterií trvá zhruba 12 až 15 hodin dle kapacity baterií a použité nabíječky. Doporučujeme baterie přednostně nabíjet přes noc. U gelových baterií je úplné nabití na 100% z fyzikálních důvodů možné pouze po velmi dlouhé době Nabíjení (až 36 hod). Indikátor nabití odpovídá cca 85-90% jmenovité kapacity.

Upozornění !
Baterie nikdy nenechávejte vybité! Baterie dobíjejte vždy tak dlouho, dokud na nabíječce nesvítí indikace ukončení nabíjení. Ponechání zapnuté nabíječky přes tuto dobu bateriím jen prospěje. Baterie mají životnost cca 500 -600 nabíjecích cyklů. 

Před delšími přestávkami Pokud nebudete vozík delší dobu používat, je předtím nutné baterie plně nabít.
Následně odpojte baterie od vozíku pomocí rychlospojky.

NABÍJEČKA

Používejte pouze nabíječku odpovídající typu baterie! Jinak se baterie mohou zničit. Řiďte se přiloženým návodem k použití. Pokud jste neobdrželi návod, vyžádejte si ho u svého dodavatele elektrického vozíku. 

Vypněte vozík a brzdovou páku přepněte do polohy „jízda“. Zabráníte tak nechtěnému rozjezdu vozíku. Zástrčku nabíječky zasuňte do nabíjecí zdířky na ovládacím modulu.Síťovou zástrčku nabíječky zasuňte do zásuvky. Proces nabíjení je zahájený. Po ukončení nabíjení vysuňte zástrčku a poté zástrčku nabíječky z vozíku. Nyní je vozík připraven k použití.

Pozor:
Nestrkejte do nabíjecí zdířky žádné jiné předměty než zástrčku, která je součástí dodávky – nebezpečí zkratu!
Nezasouvejte do nabíjecí zdířky zástrčky jiných vozíků! Proces nabíjení probíhá pouze s nepoškozenou hlavní pojistkou!

ÚDRŽBA BATERIÍ

Při všech pracích prováděných na bateriích nebo elektrických a elektronických dílech je nezbytně nutné odpojit baterie od vozíku pomocí rychlospojky! Kontakty baterií nesmí být zoxidované – špatný přenos výkonu, snížení kapacity – udržujte v čistotě. V žádném případě se nedotýkejte dvou pólů baterie nářadím, konci kabelů nebo jinými kovovými předměty. Nebezpečí zkratu a výbuchu. Vyhněte se otevřenému ohni a jiskření v blízkosti baterie. Nebezpečí výbuchu.

ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

V současné době, kdy obecně vzrůstá spotřeba materiálů a energie, vzniká velké množství odpadu. Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Od roku 2009 platí v České republice zákon, který zakazuje skládkovat nebo spalovat přenosné baterie či akumulátory. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je materiálové využití, neboli recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Tyto místa jsou například v některých prodejnách (zejména tam, kde se baterie prodávají) či na sběrných dvorech jednotlivých obcí. Přehled míst zpětného odběru je k dispozici na www.remabattery.cz.

V České republice končí na skládkách a ve spalovnách stále velké množství baterií. Ročně skončí statisíce kilogramů zinku či železa nevyužité na skládkách. Přitom recyklací například železa se ušetří více než 70% energie oproti získávání železa z rudy. Co se týká toxických kovů, tisíce kilogramů kadmia či olova díky nesprávnému způsobu zbavení se odpadních baterií končí ve směsném komunálním odpadu. Směsný komunální odpad je posléze spalován či skládkován a nebezpečné kadmium či olovo se může dostat do ovzduší, půdy i vody. Tímto způsobem se nebezpečné látky dostávají do potravního řetězce živočichů i člověka. Dlouhodobé působení těchto látek na člověka může vést až ke karcinogennímu bujení, tedy ke vzniku rakoviny.

Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto označení „přeškrtnutou popelnicí“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená.

Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol PbCd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.